Càlcul de nitrogen assimilable

La qualitat organolèptica del vi és proporcional al bon funcionament de la fermentació, i aquesta a una correcta nutrició dels llevats. Calcula el nitrogen fàcilment assimilable (NFA) que requereix la teva fermentació, i les dosis de producte a emprar segons el tipus d'activador que triïs.

Consells pràctics:

  • Mai iniciïs una fermentació per sota de 150 mg/l de NFA.
  • Si la manca inicial és forta (>20 mg/l), és important proporcionar ió amoni al principi.
  • El nitrogen orgànic proporciona una fermentació més regular i millors resultats organolèptics.
  • Si la manca és feble podem treballar al 100 % amb nitrogen orgànic.
  • Corregeix fins a 150 mg/l a penes iniciada la FA, a -5 punts de densitat; i la resta fins a la dosi de NFA requerida en el moment de velocitat màxima de FA, aproximadament a -30 punts de densitat.
  • Mai aportis amoni a més de 50 punts de baixada.

Calcula el Nitrogen assimilable

 

Resultats

Sucre del most g/l
NFA necessari mg/l
Correcció mg/l
Correcció Di-5 mg NFA/l
Correcció Di-30 mg NFA/l
  Di-5 Di-30
Activador g/hl Kg/cuba g/hl Kg/cuba
NUTRIENT P
Helper 100 % Origin
 

* Afegeix sempre Tiamina a l'inici de la fermentació en dosis de 0,3-0,6 mg/l