Informació legal

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem que els dominis d'internet www.az3oeno.com i www.az3oeno.pt són titularitat d'AZ3 Oeno, SL (NIF: ES-B20700290), amb domicili al Polígon Akarregi, Pav. 5B, 20120 Hernani (Guipúscoa), telèfon 943336032, correu electrònic az3oeno@az3oeno.com, inscrita al Registre Mercantil de Guipúscoa, Tom 1832, Llibre 0, Foli 169, Full SS-17660, Inscripció 4ª.

AZ3 Oeno, SL (d'ara endavant, “el Responsable del Tractament”) és una societat l'objecte principal de la qual és la prestació de serveis de distribució i comercialització de productes enològics, maquinària i consultoria de serveis enològics. El lloc web ubicat a www.az3oeno.com i www.az3oeno.pt (d'ara endavant, “el lloc web”) són propietat d'AZ3 Oeno, SL. La persona que visita i utilitza el lloc web és usuària del lloc web (d'ara endavant, “la persona usuària”).

1. CONDICIONS GENERALS

L'usuari accedeix a aquest lloc web de manera voluntària. L'accés a aquest lloc web és gratuït. La navegació a través d'aquest lloc web implica l'acceptació i el coneixement de les advertències legals, condicions i termes d'ús, política de privacitat i política de galetes continguts en aquest. Si la persona usuària no està d'acord amb aquestes condicions i no presta el seu consentiment, no podrà fer ús d'aquest lloc web.

L'accés a aquest lloc web, així com l'ús que pugui fer-se de la informació que conté, són responsabilitat exclusiva de la persona usuària. La persona usuària es compromet a fer ús d'ell d'acord amb la finalitat del lloc web. La persona usuària no pot fer un ús il·lícit de la informació continguda en aquest lloc web, ni dur a terme accions que puguin danyar o alterar els sistemes informàtics d'aquest lloc web. Resta prohibida la inclusió i comunicació, per part de les persones usuàries, de continguts falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error al Responsable del Tractament, les persones usuàries del lloc web o tercers. La persona usuària serà l'única responsable dels perjudicis que causi mitjançant la comunicació d'aquestes dades. Queda prohibit l'ús de dades personals de tercers sense el seu consentiment, així com l'ús de dades identificatives de tercers amb l'ànim de fer-se passar per o fingir ser qualsevol altra persona o entitat.

El Responsable del Tractament realitza els màxims esforços al seu abast per evitar errors en els continguts que es publiquen al lloc web, reservant-se la facultat de poder modificar-los en qualsevol moment. AZ3 Oeno, SL declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en els continguts d'aquest lloc web i dels danys i perjudicis que puguin deure's a la manca de veracitat, exactitud i actualitat d'aquests continguts.

El lloc web pot oferir enllaços a altres llocs web o facilitar-hi l'accés mitjançant un cercador situat en el seu lloc web. AZ3 Oeno, SL no assumeix cap responsabilitat en relació amb aquests llocs enllaçats, ni els resultats de les recerques, ja que no te cap mena de control sobre ells, el seu contingut, productes i serveis oferts, etc. La finalitat d'aquests serveis és informar la persona usuària d'altres fonts d'informació, per la qual cosa la persona usuària accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d'ús que hi regeixin. AZ3 Oeno, SL declina expressament qualsevol responsabilitat per l'error o omissió en els continguts d'aquest lloc web, així com pels danys i perjudicis que puguin deure's a la manca de veracitat, exactitud i actualitat d'aquests continguts.

El lloc web pot oferir enllaços a altres llocs web o facilitar-hi l'accés mitjançant un cercador ubicat al seu lloc web. El Responsable del Tractament no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements nocius en el lloc web, introduïts per tercers, que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics de les persones usuàries, encara que utilitza els mitjans al seu abast per al fet que això no succeeixi.

AZ3 Oeno, SL es reserva el dret de modificar o esborrar, en qualsevol moment i sense previ avís i/o justificació, el disseny, la configuració i la informació continguda en aquest lloc web, si així ho estima oportú. El Responsable del Tractament no es fa responsable dels perjudicis que aquestes modificacions puguin causar. No obstant això, utilitzarà els recursos que tingui al seu abast per informar les persones usuàries d'aquestes modificacions.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat d'aquest lloc web, de les seves pàgines, seccions, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, els textos, fotografies, imatges, àudios, vídeos i animacions, els seus productes i serveis, marques, logotips, lemes, etc. són propietat d'AZ3 Oeno, SL, tret que s'especifiqui una altra cosa.

En cap cas l'accés o navegació a través del lloc web implica cap renúncia, transmissió o llicència total o parcial per part d'AZ3 Oeno, SL per a ús personal per part de l'usuari envers els seus drets de propietat intel·lectual i industrial. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d'aquestes obres constitueixen una infracció dels drets de propietat intel·lectual per part del Responsable del Tractament.

La persona usuària es compromet a no realitzar cap acció que perjudiqui la titularitat d'aquest lloc web. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest lloc web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial dels seus titulars, poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que d'aquest exercici es derivin.

3. MODIFICACIONS

Aquestes Condicions podran sofrir modificacions quan AZ3 Oeno, SL ho consideri oportú, bé amb la finalitat d'adequar-se als canvis legislatius, bé amb la finalitat de dur a terme altres tipus de millores. Aquestes modificacions seran vàlides des de la seva publicació en aquest lloc web. El Responsable del Tractament utilitzarà els mitjans al seu abast per donar a conèixer els canvis realitzats a les persones usuàries del lloc web.

4. JURISDICCIÓ

Les relacions establertes entre AZ3 Oeno, SL i la persona usuària es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre legislació aplicable i jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat que les parts se sotmetin a un fur, el Responsable del Tractament i la persona usuària, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre, se sotmetran als Jutjats i Tribunals de Donostia-Sant Sebastià (Guipúscoa).

AZ3 Oeno, SL perseguirà l'incompliment de les anteriors condicions, així com qualsevol ús indegut dels continguts presentats al seu lloc web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en Dret, incloent-hi els de naturalesa econòmica.

Última actualització de l'Avís Legal: 08/05/2019