Protecció de dades. Protecció de dades de caràcter personal.

1.INTRODUCCIÓ

En compliment de la normativa vigent sobre Protecció de Dades Personals, amb especial referència al Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (“RGPD”) i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (“LOPDP”), s'informa a les persones usuàries que les dades personals que facilitin mitjançant correu electrònic, enviades a través de formularis, àrees privades o per qualsevol altre mitjà situat en aquest lloc web, seran incorporades a sistemes de tractament de dades d'AZ3 Oeno, SL, Responsable del Tractament (NIF: ÉS-B20700290), amb la finalitat d'atendre les consultes i sol·licituds rebudes, contactar amb vostè, gestionar els serveis sol·licitats, les relacions professionals i comercials, i les funcions i interessos legítims propis de la seva activitat, així com per a l'enviament de butlletins i notícies als quals s'hagi pogut subscriure i per a l'enviament de futures comunicacions professionals i comercials del seu interès.

L'acceptació d'aquesta política de privacitat comporta necessàriament el consentiment exprés per als tractaments de dades descrits, podent ser conservats sense limitació en el temps per a les finalitats descrites al paràgraf anterior, tret que indiqui una altra cosa.

Les bases jurídiques dels tractaments de dades descrites són, en els termes establerts per la normativa sobre protecció de dades, el seu consentiment per al tractament de les dades, la necessitat del tractament de les seves dades per a l'execució dels serveis sol·licitats per vostè, el compliment d'obligacions legals per part del Responsable del Tractament, i/o l'interès legítim del Responsable del Tractament, per exemple, a efectes d'enviar-li comunicacions professionals, comercials (“màrqueting directe”) o informatives.

El tractament de les seves dades personals es realitzarà de manera confidencial. AZ3 Oeno, SL està compromesa amb la privacitat i la protecció de les dades personals de les persones usuàries i utilitza tots els recursos al seu abast per garantir la seguretat i privacitat dels interessats.

2.RECOLLIDA DE DADES PERSONALS

L'accés a aquest lloc web no implica l'obligació de facilitar dades personals. No obstant això, alguns dels serveis oferts, com per exemple l'accés a les àrees privades de clients, els formularis de contacte o la subscripció als butlletins (“newsletter”), requereixen un registre previ. Perquè el registre sigui segur i el servei ofert sigui correcte és necessari que la persona usuària faciliti una sèrie de dades personals, en la seva majoria identificatives i/o de contacte.

La persona usuària aporta les seves dades personals de forma lliure i voluntària. AZ3 Oeno, SL no sol·licita més informació personal de la necessària per dur a terme el servei sol·licitat. El Responsable del Tractament recollirà les dades personals de manera adequada, pertinent segons les finalitats, utilitats, serveis i/o prestacions incloses al seu web, de manera determinada, explícita i legítima, per la qual cosa en cap cas s'empraran mitjans fraudulents, deslleials, il·lícits o que d'alguna manera posin en perill els legítims drets de les persones usuàries.

La persona usuària és l'única responsable de la veracitat, correcció i tractament legítim de les dades incloses, tant en el moment del registre com en posteriors comunicacions, exonerant AZ3 Oeno, SL de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Les persones usuàries garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

El no emplenament o l'emplenament erroni dels camps obligatoris habilitarà AZ3 Oeno, SL a no atendre la sol·licitud de la persona usuària.

L'ús d'aquest lloc web, l'enviament d'informació a través d'ell i el registre o la subscripció als diferents serveis d'AZ3 Oeno, SL implica l'acceptació de les condicions generals, de la política de privacitat i de la política de galetes d'AZ3 Oeno, SL, a més de l'autorització expressa per als tractaments de dades descrites en aquesta política de privacitat. D'igual manera, implica el consentiment exprés i l'autorització a AZ3 Oeno, SL per a l'enviament de comunicacions informatives i comercials, per correu ordinari i/o mitjans electrònics sobre productes i serveis d'AZ3 Oeno, SL o d'altres empreses amb les quals tingui establerts acords comercials.

Les persones usuàries podran sol·licitar la baixa d'aquests serveis en el moment que així ho desitgin enviant una sol·licitud a l'adreça de correu electrònic az3oeno@az3oeno.com o utilitzant qualsevol altre mitjà que el Responsable del Tractament faciliti a aquest efecte, com per exemple el mecanisme denominat “Donar-se de baixa”, situat a la part final dels propis butlletins informatius.

3.ÚS DE CLAUS D'ACCÉS

Les claus per a l'accés a les àrees privades són personals, confidencials i intransferibles. La persona usuària registrada es compromet a utilitzar-les de manera responsable i a no comunicar-les a ningú. La persona usuària registrada no ha de comunicar les seves claus a cap persona que les hi sol·liciti per telèfon, per correu electrònic, a través d'aquest lloc web o per qualsevol altre mitjà.

AZ3 Oeno, SL recomana que el codi d'usuari i la contrasenya siguin diferents i continguin almenys vuit caràcters alfanumèrics. La persona usuària ha de memoritzar les seves claus i no ha de guardar-les en cap mena de suport, físic o informàtic, al qual puguin accedir altres persones. Les claus d'accés han de modificar-se periòdicament, almenys una vegada l'any.

És important que la persona usuària tanqui el seu compte personal en finalitzar cada sessió a través de l'àrea privada de clients, ja que així s'assegurarà que ningú pugui tenir accés a la seva informació personal en cas d'equips compartits o si utilitza un equip en un lloc públic.

En cas d'oblit de la clau, la persona usuària haurà de comunicar-li-ho a AZ3 Oeno, SL, la qual s'encarregarà d'adjudicar-li'n automàticament una de nova. AZ3 Oeno, SL recomana el canvi de les claus en el primer accés, de manera que la persona usuària utilitzi una clau fàcil de recordar per a ella i difícil de deduir per a un tercer no autoritzat.

L'usuari haurà de comunicar immediatament a AZ3 Oeno, SL qualsevol incidència, bretxa de seguretat, accés indegut o no autoritzat que detecti en relació amb les seves claus d'accés. Com a mecanismes d'avís preferents s'estableixen el telèfon 943336032 i l'adreça de correu electrònic az3oeno@az3oeno.com

4.CURRÍCULUMS

La persona usuària que aporti el seu currículum vitae a través d'aquest lloc web, formularis, correu electrònic o mecanismes similars, atorga el consentiment exprés per a la inclusió de les seves dades en el procés de tractament de dades denominat “Currículums i Selecció de Personal”. Les seves dades podran ser utilitzades amb la finalitat que participi en futurs processos de selecció de personal de l'empresa. Així mateix, les seves dades podran ser cedides a empreses externes amb les quals el Responsable del Tractament tingui signat algun contracte per realitzar processos de selecció de personal.

5.MESURES DE SEGURETAT

AZ3 Oeno, SL tractarà les seves dades personals adoptant les mesures d'índole tècnica i organitzativa que esdevinguin necessàries per tal de garantir-ne la seguretat i evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos que implica ser-hi exposades, ja sigui per l'acció humana o del medi físic o natural utilitzat, d'acord amb la legislació vigent d'aplicació en matèria de mesures de seguretat per al tractament de dades personals. Les persones usuàries, però, resten informades que les mesures de seguretat informàtiques no són inexpugnables i que el risc de possibles intromissions il·legals i indegudes no és zero, i, per tant, no serien responsabilitat d'AZ3 Oeno, SL.

Amb la finalitat de garantir la seguretat i la privacitat de la persona usuària, AZ3 Oeno, SL utilitza tecnologia d'encriptació basada en protocols de capa de connexió segura (Secure Sockets Layer – SSL), de manera que la navegació sigui tan segura com sigui possible.

 6.DADES DE TRÀNSIT

Amb la finalitat d'oferir un millor servei a través d'aquest lloc web, es pot registrar la adreça IP i altres característiques del dispositiu de la persona usuària, permetent-se així el posterior processament de les dades amb la finalitat d'analitzar, entre altres, el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l'activitat dels visitants/usuaris del lloc web, la seva procedència geogràfica aproximada i la seva freqüència d'ús.

La persona usuària dona el seu consentiment previ i informat al registre de la IP del seu dispositiu durant la connexió i navegació a través del lloc web, sense que sigui necessari sol·licitar-lo cada vegada que accedeixi a aquest lloc web.

7. ENLLAÇ A XARXES SOCIALS I CANALS SOCIALS

Aquest lloc web ofereix enllaços a xarxes socials i llocs i canals web externs, com ara Facebook, YouTube i Twitter, entre d'altres. AZ3 Oeno, S.L. no assumeix cap responsabilitat en relació amb aquests llocs enllaçats. La persona usuària que accedeixi a xarxes socials i llocs i canals web externs, relacionats amb AZ3 Oeno, SL, des dels enllaços situats en aquest lloc web o de qualsevol altra manera, resta prèviament i expressa informada que les condicions d'ús, les polítiques de privacitat, les polítiques de galetes i qualssevulla condicions i/o normatives depenen de les entitats responsables d'aquestes xarxes socials i llocs i canals web, i mai d'AZ3 Oeno, SL

8. PRESÈNCIA D'AZ3 OENO, SL EN XARXES SOCIALS

AZ3 Oeno, SL té perfils en xarxes socials, amb la finalitat principal de difondre productes, serveis i activitats relacionades amb l'empresa o amb les seves àrees d'activitat. Les publicacions ofertes a través d'aquests canals seran de caràcter orientatiu.

En registrar-se en els perfils d'AZ3 Oeno, SL amb el seu perfil a la xarxa social, la persona usuària atorga el seu consentiment exprés a AZ3 Oeno, SL per al tractament de les seves dades personals conforme a aquesta Política de privacitat.

La informació i dades personals proporcionades voluntàriament per la persona usuària a través de xarxes socials d'AZ3 Oeno, SL pot ser tractada amb la finalitat de contactar amb la persona usuària i atendre els consultes i sol·licituds que formuli, enviar comunicacions informatives i comercials relacionades amb l'empresa o amb les seves àrees d'activitat, gestionar concursos, sorteigs, invitacions i activitats similars, conèixer l'opinió o valoració de la persona usuària sobre AZ3 Oeno, SL i les seves publicacions, i gestionar, en general, la presència d'AZ3 Oeno, SL en les xarxes socials.

S'informa a les persones usuàries que les informacions i continguts (dades, textos, vídeos, so, fotografies, gràfics, comentaris, missatges o altre material) que publiquin a través de les xarxes socials d'AZ3 Oeno, SL (inclòs, si escau, dades personals) poden restar a disposició pública d'altres persones usuàries d'aquestes xarxes socials. La persona usuària que inclogui dades personals de tercers té l'obligació d'obtenir-ne el consentiment per al tractament de les seves dades. Des de la configuració del perfil d'usuari de cada xarxa social, la persona usuària pot configurar quina informació vol fer pública en cada cas, veure els permisos que ha concedit, eliminar-los o desactivar-los, i gestionar-ne les publicacions segons el seu criteri i les normes d'ús de cada xarxa social.

La persona usuària serà l'única responsable del respecte per part de les publicacions de la legislació vigent, les normes d'ús i les polítiques de privacitat establertes per la xarxa social corresponent, així com les d'AZ3 Oeno, SL, la qual no assumeix cap responsabilitat en relació amb les publicacions que cada persona usuària realitzi. AZ3 Oeno, SL eliminarà de manera unilateral i sense previ avís aquells continguts que consideri que infringeixen la legislació vigent, les normes d'ús i polítiques de privacitat establertes, o que consideri inadequats.

AZ3 Oeno, SL segueix altres perfils a Facebook, Twitter i a altres xarxes socials, sense que aquest fet impliqui cap vinculació amb elles.

AZ3 Oeno, SL es reserva el dret a no respondre els missatges o comentaris rebuts a través d'aquesta via. AZ3 Oeno, SL podrà modificar o eliminar en qualsevol moment i sense avís previ les publicacions emeses a les seves xarxes socials.

9. PRESÈNCIA D'AZ3OENO, SL a Facebook, Twitter i Instragam

Si comences a seguir o fas clic a “M'agrada” en aquestes pàgines, consents: 1) El tractament de les teves dades personals  entorn de la xarxa social corresponent, d'acord amb les seves polítiques de privacitat; 2) l'accés d'AZ3 Oeno, SL a les dades contingudes a la llista de contactes; i 3) al fet que les notícies i promocions publicades apareguin en avisos i notificacions.

10. DRETS DELS INTERESSATS

Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició, així com retirar el seu consentiment o realitzar qualsevol altra sol·licitud sobre aquesta matèria dirigint-se per escrit al Responsable del Tractament, AZ3 Oeno, SL, al Polígon Akarregi, Pav. 5B, 20120 Hernani (Guipúscoa), tel. 943336032, o bé a través de l'adreça de correu electrònic az3oeno@az3oeno.com.

La sol·licitud haurà d'incloure la còpia d'un document acreditatiu de la identitat del sol·licitant (DNI o similars). En cas de realitzar la sol·licitud en la seva condició de representant legal, haurà d'adjuntar, a més de la còpia del document d'acreditatiu de la identitat del sol·licitant, un document acreditatiu d'aquesta representació. L'autoritat de control a la qual vostè pot dirigir-se en cas de no estar d'acord amb la resolució de les sol·licituds o per presentar una reclamació és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.es

11. VIGÈNCIA

AZ3 Oeno, SL es reserva el dret de modificar la seva política de privacitat d'acord amb el seu criteri, o amb canvis legislatius o jurisprudencials. Si el Responsable del Tractament introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquest mateix lloc web, on la persona usuària podrà tenir coneixement de la mateixa. En qualsevol cas, la relació amb les persones usuàries es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s'accedeix al lloc web. És per això que el Responsable del Tractament recomana visitar aquesta política de privacitat cada vegada que es connecti al lloc web.

12. JURISDICCIÓ

Les relacions establertes entre AZ3 Oeno, SL i la persona usuària es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre legislació aplicable i jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre's a un fur, AZ3 Oeno, SL i la persona usuària, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Donostia Sant Sebastià (Guipúscoa).

AZ3 Oeno, SL perseguirà l'incompliment d'aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en aquest lloc web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en Dret, incloent els de naturalesa econòmica.

Última actualització de la Política de privacitat: 08/05/2019